Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Üyeleri için Genel Kurula Çağrı

GENEL KURUL TOPLANTI TAKVİMİ
 

OLAĞAN GENEL KURUL TAKVİMİ TARİHLER

Genel Kurul İlanının Birliğin Internet Adresinde ve Gazete İlanıyla Yayınlanması (EnGeç)

07 Mart 2019 Perşembe

Genel Kurula Katılabileceklerin ve Borç Durumlarının
İlanı (EnGeç)

20 Mart 2019 Çarşamba

Kesin Hazirun Listesinin İlanı

25 Mart 2019 Pazartesi

Yıllık Aidat Borçlarının Ödemesinin
Son Günü

29 Mart 2019 Cuma
S
aat 17:00

Katılımcı ve Temsilci Bildirim Yazılarının Kabulünün Son Günü

27 Mart 2019 Çarşamba
Saa
t 17:00

Genel Kurul 1.Toplantı Tarihi

01 Nisan 2019 Pazartesi
Saa
t 10:30

Genel Kurul 2.Toplantı Tarihi

02 Nisan 2019 Salı
Saa
t 10:30


Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündem, toplantı yeri ve toplantı tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Genel Kurul birinci toplantıları için tespit edilen gün ve saatlerde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantılar çoğunluk aranmaksızın Ek’te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

GÜNDEM

 1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 2. Başkanlık divanının seçilmesi,
 3. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
 4. Bilanço ve gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
 5. Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
 6. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası,
 7. 2019 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
 8. Dilekler ve kapanış.
   

İHRACATÇI BİRLİĞİNİN UNVANI

I. TOPLANTI
T
ARİHİ ve SAATİ

I. TOPLANTIDA GEREKLİ  NİSAP SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK II. TOPLANTININ TARİHİ ve SAATİ

Orta Anadolu  Mobilya,  Kağıt ve Orman
Ürünleri İhracatçıları  Birliği

01.04.2019 Pazartesi
Saat 10:30

02.04.2019 Salı
Saat 10:30


Toplantı yeri: Genel Sekreterlik Hizmet Binası
 
Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.oaib.org.tr internet adresimizden ulaşılabileceği gibi 0312 447 27 40/228-243 numaralı telefonlarımızdan da bilgi edinebilirsiniz.
 
EK 1 BİRLİĞİMİZ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU
 
İhracatçı Birliklerinin Olağan Genel Kurullarının, “5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
ÜYELİK DURUMU:
 
Genel Kurula, Genel Kurulun yapılacağı tarih itibariyle en geç 31.12.2017 tarihine kadar ilgili Birliğe üye kaydı yapılmış olan üyeler katılabilir. 2017 ve daha öncesinde Birliğe üye olan ancak üyeliği askıda bulunanlar, ihracat şartını yerine getirmek ve üyeliklerini aktif hale getirmek kaydıyla, üyeliklerinin askıya alınma tarihlerine bakılmaksızın Genel Kurula iştirak edebilirler.
 
İHRACATIN TEVSİKİ:
 
1. Genel Kurula, yeni kurulan Birlikler hariç, son iki takvim yılı itibariyle birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulundu ğu Birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu Birlik üzerinden FOB 5.000 ABD dolarının (5.000 ABD doları dahil) üzerind e olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya Birlik onayına tabi tutulmak şartı ile Türkiye’de ikamet etmeyenlere fatura ile satış yapanlar ve bu durumları Birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler ile son iki takvim yılı içinde üyesi olduğu Birlik üzerinden iştigal sahası kapsamında hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini belgelendiren üyeler iştirak edebilirler.
 
2- Bir üyenin, ihracata ilişkin beyannamede imalatçı/tedarikçi olarak belirtilmiş olması, ilgili Birliğin Genel Kuruluna katılabilmek için tek başına yeterli olmayıp, ilgili beyannamedeki ihracatçıya satış yapıldığına dair, bu şekildeki en az FOB 5.000 USD tutarındaki satış için
 

 • İmalatçı/tedarikçi tarafından ihracatçıya kesilmiş, ihraç kayıtlı satışa ilişkin fatura örneğinin, veya
 • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin, tedarikçilerinin tümü için tek bir yazı ekinde vereceği ve son iki takvim yılında FOB 5.000 ABD doları ve üzerinde teslim gerçekleştir e n tedarikçilerini gösterir YMM veya SMMM onaylı listenin,

Hazirun listelerine itiraz süreleri sona erinceye kadar Birliğe ibraz edilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili belgeleri ibraz etmeyen üyeler Hazirun listesinden çıkarılır.

3- Gümrük kayıtlarında yer alan ancak herhangi bir nedenden dolayı Birlik tarafından kayda alınma m ış ihracat, Genel Kurula katılmak için gerekli ihracatın hesabında dikkate alınmaz. Ancak, beyanname ni n Birlik tarafından kayda alınmış olmasıyla birlikte, imalatçı/tedarikçi bilgisinin sonradan gümrük sistemine işlendiği durumlarda imalatçı/tedarikçi bilgisi, beyanname örneği ile tevsik edilmek kaydıyla dikkate alınır.

4- Genel Kurula katılabilmek için, son iki takvim yılında “üyesi olduğu birlik (yeni kurulan Birlikler hariç) üzerinden” ihracat yapmış olmak koşulu bulunmaktadır. Bu itibarla, son iki takvim yılında üyesi olunma ya n bir Birliğin iştigal sahasından ihracat yapmış olmak, Genel Kurul öncesinde o Birliğe üye olunsa dahi Genel Kurula katılma hakkı sağlamayacaktır. Benzer şekilde, Genel Kurula katılma kriterinin sağlanmas ı açısından, ilgili Birlik üzerinden yalnızca üyelik tarihinden sonra yapılan ihracat dikkate alınabilecekt ir. Aynı durum imalat kayıtları için de geçerlidir.

TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI

 1. Birlik Genel Kurulları’nda tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Temsilci Bildirim Yazısının, Genel Kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 iş günü önce ekleriyle birlikte genel sekreterliğe teslim edilmiş olması zorunludur (takvim EK 3’de yer almaktadır). Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik Genel Kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile tevsik etmeleri gerekmektedir. Faks ve elektronik posta yoluyla müracaat kabul edilmeyecektir. Temsilci bildirim yazısının aslı teslim edilmelidir. 3 iş günü hesabında Birlik kayıtları esas alınacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 2. Gerçek kişi üyelerinde, Birlik Genel Kurulu’na iştirak edebilmek için, noter tasdikli imza beyanı ile Katılım Bildirim Yazısını Genel Kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 iş günü önce Genel Sekreterliğ e teslim etmeleri gerekmektedir. Noter tasdikli imza beyanının noter tasdikli örne ği veya Birlik tarafında n aslı görülmek ve “ASLI GÖRÜLDÜ” kaşesi vurulmak kaydıyla fotokopisi teslim alınır.
 3. Genel Kurula katılım için temsilcinin ilzam yetkisinin sınırlı veya sınırsız olduğuna bakılmayacak, sınırlı ilzam yetkisine sahip olanlar için hazırlanmış temsilci bildirim yazıları da kabul edilecektir. Ayrıca, “temsil ve ilzam” kelimeleri açıkça yazılmamış olsa dahi, tüzel kişi adına banka kredi sözleşmesi imzalamak, çek keşide etmek, borç ve taahhüt altına sokan sözleşme imzalamak gibi bağlayıcı işlem yapma yetkiler i “ilzam” olarak kabul edilecektir.
 4. Süresi içinde borcunu ödememiş olan üyeler, borcunu ödemiş olsa dahi temsilcisini bildirmemiş olan üyeler ve katılım bildirim yazısını iletmemiş olan gerçek kişi üyeler listeye dahil edilmeyecektir.
 5. Genel Kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemez.
 6. Genel Kurul toplantısından en az oniki gün önce , vecibelerini yerine getirmiş üyeleri ve aidat borçlarını gösteren liste Birlik merkezinde ilan edilerek üç gün üyelerin incelemesine sunulacaktır. İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterlikçe incelenecek ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanacaktır. Genel kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir liste ilk toplantı tarihinden yedi gün önce birlik merkezinde ilan edilecektir. Kesinleşen listenin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

ÜYE AİDAT BORCU:

Gerçek veya tüzel kişi üyelerin, Genel Kurula katılabilmek için, cari yıl itibariyle Birliğe olan borçlarını, Genel Kurul ilk toplantı tarihinde n e n az 3 gün önce ödemiş olmaları gerekmektedir. (takvim EK 3’de yer almaktadır). Cari yıl itibariyle Birliğe olan borcun bu sürenin geçmesinden sonra ödenmesi, üyeye Genel Kurula katılma hakkı vermeyecektir. Yıllık aidat borçları; Genel Sekreterlik merkezine veya irtibat bürolarına, diğer Genel Sekreterlik veznelerine ödenebileceği gibi aşağıda yazılı banka hesap numaralar ına Birlik sicil numarası ve vergi numarası belirtilmek suretiyle ödenebilir.

 

BİRLİK BANKA ADI / ŞUBE ADI ŞUBE KODU IBAN NUMARASI HESAP NO

Orta Anadolu

Mobilya,  Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

AKBANK

/GAZİOSMANPAŞA

663

TR550004600663888000036228

36228


GENEL KURUL TOPLANTILARI:

 1. Genel Kurul toplantısı hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunmas ı ile yapılacaktır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmayacaktır.
 2. Her halükarda Yönetim ve Denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan 30 üyeden az sayıda üye ile Genel Kurul toplantısı yapılamaz.
 3. Genel Kurula katılma hakkını haiz üye ve temsilciler kimlik kartlarını (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, aile cüzdanı ve bunların yerine yetkili makamlarca verilen geçici ıslak imzalı belgeler) ibraz ederek hazirun cetvelini imzalar ve toplantıya girerler.
 4. Hazirun cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına Genel Kurula katılamazla r.
 5. Hazirun cetveli ilan edilen toplantı saati geldikten ve gerekli nisap sağlandıktan sonra kapatılacaktır.
 6. Gerekli nisap sağlanamadığı takdirde, ilan edilen toplantı saatinden itibaren bir saat beklenecektir. Hazirun cetvelinde yer alan üye sayısı binden fazla olan birliklerde bu süre iki saattir. Bu sürenin dolduğu esnada hazirun cetvelini imzalamak üzere sırada bekleyenler olması durumunda, süre aşılsa dahi imzaların tamamlanması beklenecektir. 6- Temsilci ve katılımcı bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.
 7. Genel Kurullarda, gündemde bulunmayan konular görüşülemez, dilekler maddesinde bağlayıcı kararlar alınamaz. Gündeme madde ilavesi, Yönetim Kurulunca veya Genel Kurula iştirak eden üyelerin en az üçte biri tarafından Divan Başkanlığı’na yazılı olarak verilecek teklif üzerine Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır.
 8. Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır.

EK.3
GENEL KURUL TOPLANTI TAKVİMİ

 

OLAĞAN GENEL KURUL TAKVİMİ TARİHLER

Genel Kurul İlanının Birliğin Internet Adresinde ve Gazete İlanıyla Yayınlanması (EnGeç)

07 Mart 2019 Perşembe

Genel Kurula Katılabileceklerin ve Borç Durumlarının İlanı (EnGeç)

20 Mart 2019 Çarşamba

Kesin Hazirun Listesinin İlanı

25 Mart 2019 Pazartesi

Yıllık Aidat Borçlarının Ödemesinin Son Günü

29 Mart 2019 Cuma
Saa
t 17:00

Katılımcı ve Temsilci Bildirim Yazılarının Kabulünün Son Günü

27 Mart 2019 Çarşamba
Saa
t 17:00

Genel Kurul 1.Toplantı Tarihi

01 Nisan 2019 Pazartesi
Saa
t 10:30

Genel Kurul 2.Toplantı Tarihi

02 Nisan 2019 Salı
S
aat 10:30